تجارت جهانی:

صندوق بین‌المللی‌ پول در گزارش ژانویه ۲۰۲۳ رشد حجم تجارت کالا و خدمات جهان در سال ۲۰۲۲ را با ۵ درصد کاهش نسبت به سال قبل برابر با مثبت ۵.۴ درصد برآورد می‌نماید. این در حالی است که این صندوق نرخ رشد حجم تجارت کالا و خدمات جهان برای سال ۲۰۲۳ را با ۳ درصد کاهش نسبت به سال ۲۰۲۲ معادل با مثبت ۲.۴ درصد پیش بینی نموده است.

 

نمودار درصد تغییرحجم تجارت کالا و خدمات