این کمیته به منظور افزایش کیفیت بررسی‌ها و تجزیه و تحلیل‌های کارشناسی جهت استفاده بهینه از شناسایی فرصت‌های موجود در بازار سرمایه تشکیل گردیده است.

اعضای کمیته سرمایه گذاری:

۱- جناب آقای مهدی امیری

۲- جناب آقای تایماز حمایلی مهربانی

۳- جناب آقای امین غزالی

۴- جناب آقای علیرضا زمانی

۵- جناب آقای فرهاد جدیدی

۶- جناب آقای هادی محمدزادگان