کمیته‌ تخصصی فعال در شرکت سرمایه‌گذاری پردیس شامل:

۱- کمیته حسابرسی.

۲- کمیته سرمایه‌گذاری.

۳- کمیته ریسک.

۴- کمیته انتصابات.