شما می‌توانید با استفاده از خدمات وب اپلیکیشن همراه بورس، به راحتی ثبت نام کرده و با توجه به درگاه اینترنتی مبلغ واریزی را واریز کرده و در پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت کنید که دیگر نیاز به ارسال فیش واریزی و برگه حق تقدم به آدرس شرکت نخواهید بود.