این کمیته به منظور انتخاب دقیق و کارشناسی پرسنل جدید الورود و تطبیق توانایی ایشان با نیازمندی‌های شرکت فعالیت می‌نماید. همچنین از ظرفیت‌های این کمیته جهت جبران خدمات پرسنل استفاده می‌گردد.

اعضای کمیته انتصابات(منابع انسانی):

۱- جناب آقای مجتبی ستاری قهفرخی

۲- جناب آقای احسان ذاکرنیا

۳- جناب آقای محمدحسن زینالی

۴- جناب آقای هادی محمدزادگان